حمید مظاهری تهرانی
بررسی روزنه‌های گره‌چینی با شیشه‌ی رنگی در دوره‌ی قاجاریه، مرمت کتیبه‌ی ارسی گره‌چینی با شیشه‌ی رنگی در خانه‌ی حقیقی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: حسین آقاجانی
استاد مشاور: مصطفی حسین‌آبادی
نوشته‌های مرتبط: