شایان شاکریان
بررسی ساختاری و پیشنهاد طرح مرمت یکی از مینیاتورهای دیواری موجود در سالن مرکزی خانه‌ی سوکیاس
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1379
استاد راهنما: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: