عالیه تدین چهارسوقی
بررسی شیوه‌ی عمل‌آوری و تکنیک اجرای تزئینات گچی ﴿موسوم به کشته‌بُری﴾ در بنای عالی‌قاپوی اصفهان، از دیدگاه حفاظت و مرمت
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: حسام اصلانی
استاد مشاور: محمدرضا نیلفروشان
نوشته‌های مرتبط: