شکوفه احمدی; فرناز فرنیا شلمانی
بررسی فنی و آسیب‌شناسی تعدادی از اشیاء مفرغی مجموعه‌ی لرستان و استفاده از لیزر جهت حذف محصولات خوردگی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1380
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: مجید قاضیان تفرشی
نوشته‌های مرتبط: