سوگند نقوی
بررسی فنی و مرمت یک ظرف فلزی لوله‌دار متعلق به موزه‌ی ملی ایران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1388
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد; غلامرضا وطن‌خواه
نوشته‌های مرتبط: