جواد سروری
بررسی فن‌شناسی سفال قرمز عصر آهن تپه حسنلو با بررسی مرمت‌های انجام شده بر روی دو نمونه سفال
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1393
استاد راهنما: محمدتقی آشوری
استاد مشاور: صمد سامانیان

چکیده: مطالعه ی سفالهای عصر آهن قدیم (دوره یV حسنلو) نشانگر تحول ناگهانیسبک های سفالگری در این دوره بوده است و این تحول را به مهاجرت مردمان جدیدی به منطقه در حدود سال 1450 ق.م نسبت داده اند. نوع تحقیق کاربردی و روش به کار گرفته شده در آن تحلیلی- توصیفی می باشد. مطالعات INAA(تجزیه به روش فعال سازی نوترونی ابزاری) و پتروگرافیک (سنگ شناختی) نشان می دهد تحول فرهنگی ذکر شده به سبک های سفالگری محلی محدود بوده است. در زمینه یمنابع خاک مورد استفاده در ساخت سفال ها تغییری ایجاد نشده و در زمینه ی نوع و نحوه ی افزودن شاموت به خمیره سفالینه ها نیز شیوه ی جدیدی ابداع نشده است. درفصل اوَل مباحث کلَی پایان‌نامه مطرح می شود. فصل دومفن شناسیو آسیب شناسی سفال همراه با مرمت را ارائه می دهد. در فصل سوم با روش‌ شناسایی تحقیق آشنا می شوید. فصل چهارم پتروگرافی و روشINAA همراه با مطالعه ی دو سفال عصر آهن موزه نقده را در بر می گیرد. فصل پنجم نیز به نتیجه گیری اختصاص یافته است. دو سفال مورد بحث از زوایای مختلف مورد مشاهده قرار گرفت. مقدار آهن، کلر و کلسیم بالایی در این سفال ها موجود بود که نتیجه تأثیر نمک دریاچه ارومیه می باشد. روش حفاظتی و مرمتی مطابق با قوانین و مبانی نظری مرمت که باید بر روی سفال ها اعمال می شد، برای مرمت آن ها استفاده نشده و شرایط بهتری را طلب می کند.نوشته‌های مرتبط: