آرمان بندری
بررسی مسائل حفاظتی و مرمتی تابلوهای نقاشی دو رو (مرمت خاج‌وار)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: سدراک نظریان; حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: