شهرزاد امین‌شیرازی
بررسی مکانیزم تخریب شوره در اشیاء سفالین
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: حسین آقاجانی
استاد مشاور: مصطفی حسین‌آبادی
نوشته‌های مرتبط: