فاطمه ابراهیمی
بررسی و مرمت نقاشی‌های تصویری مذهبی بقعه‌ی شاه‌زید اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: حسین آقاجانی; مهدی اژه‌ای
نوشته‌های مرتبط: