شهرزاد حقی
بررسی چگونگی تکنیک تراش شیشه در ایران از هخامنش تا معاصر؛ حفاظت و مرمت یک کاسه‌ی تراش‌دار شیشه‌ای مربوط به عصر ساسانی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: سعید گلکار تهرانی
نوشته‌های مرتبط: