محمدکریم متقی
بررسی کاربرد سنگ، حفاظت و مرمت آن در معماری بناهای دوره‌ی صفوی اصفهان، مرمت و نصب و حفاظت بخشی از ازاره‌های سنگی مسجد امام (شاه) اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1371
استاد راهنما: اصغر توکلی
استاد مشاور: مصطفی حسین‌آبادی
نوشته‌های مرتبط: