یدالله کیایی
تاثیر مخرب نمک‌های محلول بر روی آثار سنگی محوطه‌ی میراث جهانی تخت جمشید
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1383
استاد راهنما: شهلا ذبیحی
نوشته‌های مرتبط: