پروانه اسلامی
تجزیه و تحلیل مرمت‌های انجام‌شده در بدنه‌ها و تزئینات وابسته به معماری با عنایت به اصالت در آثار تاریخی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1384
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: اسماعیل طلایی

چکیده: هدف پژوهش توجه به هویت و اصالت در آثار هنری و مرمتهای آنها، دستیابی به مفاهیم اصولی (مرتبط با موضوع) در طرحهای مرمت، ایجاد درک عمیق نسبت به فاصله اصالت و جایگاه آن در مرمت، ایجاد نگرش نقادانه نسبت به مرمتهای انجام شده می باشد. انتخاب نمونه ها با توجه به مصادیق عینی مرتبط با موضوع و مفاهیم اصالت، از مرمتهای صورت گرفته دو دهه اخیر در کشور بوده است. در روش پژوهش از یک سو مفاهیم نظری اصالت در مرمت و فلسفه فکری آنها و از سوی دیگر نمود عملی آنها در مرمتهای صورت گرفته موجود مدنظر بوده است. بررسی موضوع اصالت و تعاریف مرتبط با آن و تلاش در راستای ایجاد درکی عمیق نسبت به مفاهیم با اتکا به نمونه های عملی، اساس طرح پژوهش را شکل داده است. نتایج بیان می کند که دیدگاهها و نگرشهای مختلف در ارتباط با مصادیق اصالت در مرمت وجود دارند که برخی از دریچه های مادی و برخی از دریچه های معنوی به موضوع پرداخته اند. در نگرش ما معنویات در مرمت از جایگاه خاصی برخوردار می باشند.نوشته‌های مرتبط: