پروانه اسلامی

تجزیه و تحلیل مرمت‌های انجام‌شده در بدنه‌ها و تزئینات وابسته به معماری با عنایت به اصالت در آثار تاریخی


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1384
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: اسماعیل طلایی
چکیده:

هدف پژوهش توجه به هویت و اصالت در آثار هنری و مرمتهای آنها، دستیابی به مفاهیم اصولی (مرتبط با موضوع) در طرحهای مرمت، ایجاد درک عمیق نسبت به فاصله اصالت و جایگاه آن در مرمت، ایجاد نگرش نقادانه نسبت به مرمتهای انجام شده می باشد. انتخاب نمونه ها با توجه به مصادیق عینی مرتبط با موضوع و مفاهیم اصالت، از مرمتهای صورت گرفته دو دهه اخیر در کشور بوده است. در روش پژوهش از یک سو مفاهیم نظری اصالت در مرمت و فلسفه فکری آنها و از سوی دیگر نمود عملی آنها در مرمتهای صورت گرفته موجود مدنظر بوده است. بررسی موضوع اصالت و تعاریف مرتبط با آن و تلاش در راستای ایجاد درکی عمیق نسبت به مفاهیم با اتکا به نمونه های عملی، اساس طرح پژوهش را شکل داده است. نتایج بیان می کند که دیدگاهها و نگرشهای مختلف در ارتباط با مصادیق اصالت در مرمت وجود دارند که برخی از دریچه های مادی و برخی از دریچه های معنوی به موضوع پرداخته اند. در نگرش ما معنویات در مرمت از جایگاه خاصی برخوردار می باشند.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا