افشین جلیلی
تحقیق در مورد تابلوی جنگ خانه‌ی خواجه‌پطروس ولیجانیان و بازآفرینی طرح آن
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: حسین آقاجانی
استاد مشاور: مصطفی حسین‌آبادی
نوشته‌های مرتبط: