امید عودباشی
تحلیل ریخت‌شناسی خوردگی و شرایط حفاظتی در مجموعه‌های برنزی به‌دست‌آمده از حفاری با تمرکز بر سیستم فلز-محیط-خوردگی
پایان‌نامه‌ی دکتری، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1392
استاد راهنما: سیدمحمدامین امامی; پرویز دوامی
استاد مشاور: حسین احمدی
نوشته‌های مرتبط: