سایه خواجه‌ئیان
تخریب فتوشیمیایی در نقاشی‌های رنگ و روغن، مرمت تابلوی بیع و شرای حضرت یوسف اثر محمد زمان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: مرتضی حاجیان
استاد مشاور: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: