مجید میرزایی
حفاظت و مرمت بخشی از ازاره‌های سنگی مدرسه‌ی قدسیه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: سید اصغر لوح موسوی; مطصفی حسین‌آبادی
نوشته‌های مرتبط: