بهنود سیاپوش
حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات دیواری بقعه‌ی ستی فاطمه یزد
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1382
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: