محمد حدادی
حفاظت و مرمت دو شیء سفالی متعلق به دوره‌ی سلجوقی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حسام اصلانی; اصغر توکلی
نوشته‌های مرتبط: