ملیحه غفاری
حفاظت و مرمت دو شیء سفالی یافت‌شده از میدان عتیق استان اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1392
استاد راهنما: امیرحسین کریمی
نوشته‌های مرتبط: