محمد ژولیده
حفاظت و مرمت دو شیء مفرغی ﴿میخ، خنجر﴾ متعلق به تپه‌ی کپنده‌ی اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: