مژگان رضوی
حفاظت و مرمت دو قطعه سنگ مربوط به دوره‌ی قاجار متعلق به مجموعه‌ی تاریخی تخت فولاد اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: