هومن بخشایی
حفاظت و مرمت دو نمونه شیء سفالی نخودی و خاکستری متعلق به سایت‌موزه‌ی عصر آهن مسجد کبود تبریز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حسام اصلانی; فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: