احمد بستانی
حفاظت و مرمت دو نمونه قطعه‌ی خطی متعلق به دوره‌ی صفوی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: حسن محمدی


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: