شهرام رهبر
حفاظت و مرمت دیوارنگاره‌های سردر قیصریه (تابلو‌ی فرنگی‌کاری)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1379
استاد راهنما: علی‌اصغر پورشیروی
نوشته‌های مرتبط: