حامد پورتقی
حفاظت و مرمت ساز تار متعلق به موزه‌ی سازهای سنتی باغ هرندی کرمان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حسام اصلانی; سعادت ارجمند
نوشته‌های مرتبط: