کامبیز درویشی
حفاظت و مرمت سفال بدون لعاب
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1368
استاد راهنما: سلیمان مقیمی بیدهندی
نوشته‌های مرتبط: