فاطمه یاوری
حفاظت و مرمت سه عدد ظرف سنگ کلریتی مربوط به تمدن هلیل‌رود جیرفت
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1391
استاد راهنما: مهدی رازانی

چکیده: اشیاء سنگی کشف شده از حوزه‌ی هلیل‌رود جیرفت از جهت تنوع در فرم و نوع تزئینات از ویژگی‌های منحصری برخوردار است. در این پروژه به شناسایی ساختار تشکیل‌دهنده‌ی سنگ و بررسی تکنیک ساخت این اشیاء، چگونگی تزئین و جنس مواد به‌کاررفته در تزئینات و بررسی چگونگی اتصال نگین‌ها که یکی ویژگی‌های خاص اشیای سنگی جیرفت است پرداخته شده است. در همین راستا از آنالیزهای پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و آزمایش های شیمی تر در کنار آنالیز پتروگرافی مقطع نازک استفاده شده است. شناسایی شکل آسیب و عوامل آسیب‌رسان و چگونگی حفاظت و مرمت و ارائه‌ی پیشنهاد مرمت با استفاده از نرم افزار به صورت مجازی صورت گرفته است.نوشته‌های مرتبط: