مریم میسرانی
حفاظت و مرمت سه قطعه مینیاتور هندی روی کاغذ متعلق به سازمان میراث فرهنگی خراسان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1391
استاد راهنما: هادی خورشیدی


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: