فرید چلواری نصرتی
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال خاکستری مربوط به اسپیدژ بزمان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: مازیار نیک‌بر


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: