مرتضی عرفانی
حفاظت و مرمت ظرف سفالی مکشوفه از مسجد جامع اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: حسین احمدی
نوشته‌های مرتبط: