فرحناز بهادران
حفاظت و مرمت فرش ایران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: مصطفی حسین‌آبادی
استاد مشاور: مرضیه خطیب‌زاده
نوشته‌های مرتبط: