کوروس سامانیان
حفاظت و مرمت فیلم
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1379
استاد راهنما: اکبر عالمی; محمدتقی آشوری
نوشته‌های مرتبط: