نازیا زمانی
حفاظت و مرمت قالی ایران؛ قالی کاشان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1371
استاد راهنما: عبدالله;حدتی
استاد مشاور: سوسن معتقد
نوشته‌های مرتبط: