زینب کاظمی
حفاظت و مرمت نقاشی دیواری استاکوشده از یک خانه‌ی قاجاری
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: