حمیدرضا چمن
حفاظت و مرمت نقاشی رنگ و روغن بر روی چوب
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: حسین احمدی
استاد مشاور: فرزانه ریسمانچیان
نوشته‌های مرتبط: