فاطمه ترکی
حفاظت و مرمت نقاشی رنگ و روغن روی کرباس با عنوان بانوی ارمنی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: