پروانه بزرگ قلاتی
حفاظت و مرمت نقاشی روی چوب دوره‌ی قاجاریه (سقف چوبی خانه‌ی شفیعی اردکانی)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: صمد سامانیان
نوشته‌های مرتبط: