مسعود قادری
حفاظت و مرمت و مطالعات ساختاری مقرنس و کاشی‌کاری گنبد جنوبی مسجد کبود تبریز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)، 1392
استاد راهنما: محسن چاره‌ساز; مریم احمدی
نوشته‌های مرتبط: