منوچهر عظیمیان دهکردی
حفاظت و مرمت پنجره‌ی گره‌چینی متعلق به خانه‌ی حقیقی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: قباد کیانمهر
نوشته‌های مرتبط: