مازیار نیک‌بر
حفاظت و مرمت یک تابلوی نقاشی قهوه‌خانه‌ای
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1380
استاد راهنما: حسام اصلانی
استاد مشاور: فرزانه ریسمانچیان
نوشته‌های مرتبط: