محمدفرید ساعدی
حفاظت و مرمت یک سرتبر مفرغی متعلق به دشت خوزستان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: