معصومه غلامرضایی
حفاظت و مرمت یک نسخه وقف‌نامه متعلق به اداره‌ی اوقاف اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: