مجتبی نریمانی
حفاظت و مرمت یک نمونه دعای گردن‌آویز، اجراشده روی کاغذ و پارچه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: