مهدی;اسعی
حفاظت و مرمت یک چرخ چوبی ریسندگی قدیمی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: