مجتبی عسکری
حفاظت و مرمت سه عدد سفالینه‌ی نخودی‌رنگ متعلق به گورستان لما (ایلام میانه – جدید)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: