زینب زنگنه
حفاظت و نگهداری لنگه در چوبی دوره‌ی قاجار متعلق به خانه‌ی حقیقی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی; غلامرضا کیانی
نوشته‌های مرتبط: