مهدی کردی
حفظ و مرمت یک نمونه گورخمره‌ی عیلامی مکشوفه از حفاری هفت‌تپه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حسام اصلانی; اصغر توکلی
نوشته‌های مرتبط: