زهرا نارویی خندان

حفظ و مرمت بخشی از آرایه‌های معماری طبقه‌ی دوّم ضلع جنوبی ارگ کریم‌خانی شیراز


پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1395
استاد راهنما: یاسر حمزوی
استاد مشاور: یحیی مرادی
چکیده:

هنر دیوارنگاری از دیرباز یکی از مهمترین آرایه‌های بکار ﮔرﻓته ﺗوسـط بشر بوده است، این هنر در دوران مختلف با ﻋناﺻـــر هنری متفاوت ظهورکرده و ﺟایگاه ﺧود را به ﻋنوان یکی از مهمترین ﺗزیینات بکار رﻓته در معماری کاخها و بناهای هر دوره نشان داده است، از ﺟمله این اﻋﺼار، دوران زندیه است که میﺗوان اوج هنر اسلامی در آﺛار باقیمانده آن دوره را دید. در این ﭘروژه به بررسـی ﺗزیینات دیوارنگاری نیمی از مقرنسهای اﺗاق ﻃبقه‌ی دوم ﺿلع ﺟنوبی واقع در ارگ کریم‌ﺧانی ﺷـیراز ﭘرداﺧته ﺷـده است که ﭘس از نمونه برداری از آسیبها و رنگهای مورد استفاده در اﺛر، در بخش آزمایشـگاهی از دو روش ﺷـیمی ﺗر و دسـتگاهی FT- IR استفاده ﺷده است که ﭘس از انجام آزمایش‌ها ﺗوســط معرف‌های مختلف معلوم ﮔردید که برای ﭘوﺷــاندن ســﻄﺢ اﺻــلی مقرنس از دوﻏاب گچ رنگی و ملات اســتفاده ﺷــده اســت، و برای ﺗکیهﮔاه ﮔﭻ اســتفاده ﺷــده اســت، و رنگهای مورد اســتفاده در ﺣاﺷــیه مقرنس ســبز کبالت و قرمز اُﺧرا و رنگ زمینه‌ی کار اُکر اســت، که ﺟهت ﻋملیات مرمتی ابتدا ﻋمل ﮔمانه‌زنی و درادامه مستندنگاری به روش ﻋکاسی و ﻃرح‌برداری انجام ﮔرﻓت، سپس لایه‌برداری به دو روش ﭘاکسازی مکانیکی و ﺷـیمیایی (سوسپانسیون ﭘریمال AC33 %5 و آمونیاك ۰/۰۱ مولار) انجام ﮔرﻓت. سپس استحکام بخشی قسمتهای کمبود ﺗوســط چســﺐ چوب رقیق ﺷــده با آب و ﭘارچه کتان انجام ﺷــد، در ادامه بوم‌ســازی ﺗوســط ﭘریمال ۳۰ درﺻد و موزون‌سازی رنگی ﺗوسط رنگهای ﮔیاهی که به ﺻورت ﭘودر به همراه مقداری ﭘریمال آماده ﺷد و رنگ‌آمیزی انجام ﮔرﻓت.

به‌اشتراک‌گذارنده:

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا