مجید زمانیان
حفظ و مرمت بخشی از تزئینات گچبری سردر تکیه‌ی مادر شاهزاده اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
نوشته‌های مرتبط: